schaduw

Casemanager Toezicht en Handhaving (Integraal Wabo/Omgevingswet)
Gemeente Valkenburg aan de Geul

HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 7-3-2021)

De gemeente Valkenburg aan de Geul bruist. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers.

We maken niet alleen mooie plannen, we voeren ze ook uit. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een uniek ambtelijk apparaat: gewend om mee te denken met inwoners en ondernemers, korte lijnen met bestuur, hoog ambitieniveau en altijd resultaatgericht. Wij bieden een uitdagende en dynamische functie en werkomgeving waarin je jezelf geen moment zult vervelen.

 

Plek binnen de organisatie

De functie maakt onderdeel uit van het team het team Veiligheid Toezicht en Handhaving (VTH). Je werkt nauw samen collega’s van je eigen team en van het team Vergunningen. Het team VTH houdt zich bezig met Openbare Orde en Veiligheid en Toezicht en Handhaving.

Toezicht en Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De inzet daarbij is om de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van burgers te vergroten. Als preventieve inzet niet werkt, volgt handhaving. Om kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te bieden is team overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente en andere samenwerkingspartners noodzakelijk. Het team bestaat uit een 20-tal medewerkers en ressorteert direct onder een teamleider.

 

Handhavingsvisie
Gemeente Valkenburg aan de Geul: Professioneel, Gecommitteerd en Burgergericht!
De gemeente Valkenburg aan de Geul stelt een gezonde, veilige, leefbare en groene leefomgeving centraal. Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de burgers moeten daarbij worden vergroot.
Als de preventieve inzet (informatievoorziening) niet werkt, volgt de daadwerkelijke handhaving. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te borgen, te optimaliseren en te continueren is afdeling overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente noodzakelijk.
 
Belangrijke ontwikkelingen de laatste jaren zijn de integrale handhaving en de wijkgerichte benadering. Bij integrale handhaving vinden controles plaats op verschillende disciplines (milieu, bouwen en RO, brandveiligheid). Afhankelijk van de complexiteit zijn hierbij een of meer toezichthouders tegelijk betrokken.
 

Wat ga je in deze functie doen?

De functie is dynamisch, maar heeft in de kern dezelfde elementen. Je bent bezig op het vakgebied van verordeningen, AWB, WABO, bouwen, wonen, RO, milieu, omgevingsverordening en Bijzonder Wetten. Jouw rol kan worden onderverdeeld in; casemanagement, advies en/of regie en toezichthouder.

 

Casemanagement

 • beheert en rapporteert over de werkvoorraad van Bouw / RO
 • bepaalt prioriteiten binnen de aanwezige werkvoorraad 
 • is verantwoordelijk voor de klantcontacten binnen de werkvoorraad van Bouw / RO
 • leidt projecten op het gebied van toezicht
 • levert input ten behoeve van doorontwikkeling dienstverlening (klantprocessen, protocollen etc.)

 (Beleids) advisering en regie toezicht integraal

 • adviseert, ziet kansen en mogelijkheden ten aanzien van nieuwe wet en regelgeving

(omgevingswet, Wet kwaliteitsborging)

 • draagt zorg voor de afstemming van taken en betrokkenen van het proces met betrekking tot de complexe dossiers
 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures en draagt zorg voor de toetsing van complexe dossiers/projecten
 • levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids)aspecten op het terrein van integraal toezicht
 • vertaalt ontwikkelingen en definieert kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen
 • signaleert, evalueert en ontwikkelt methoden, procedures en technieken
 • rapporteert over de uitvoering van beleid
 • adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels 

 

Toezichthouder integraal – Bouwen / RO / Brandveiligheid / Milieu / Omgevingsverordening

 • Integraal toezicht uitvoeren op het gebied van Wabo aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels
 1. Toezicht bouw- en woningtoezicht
 2. Toezicht Ruimtelijke Ordening
 3. Toezicht Brandveiligheid
 4. Toezicht Milieu
 5. Toezicht Omgevingsverordening (bouwkundige onderdelen bij evenementen)
 • inschakelen van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist 
 • bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondigingen maken
 • adviseren en uitvoeren ten aanzien van complexe handhavingszaken
 • handhaven bij geconstateerde overtredingen
 • behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven

 

Wie ben jij en wat vraagt deze rol specifiek van jou?

Het team bereidt zich voor op de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de invoering van een nieuwe VTH-applicatie (Squit 20/20). Het team blijft zich continu door ontwikkelen. Daarin zoeken wij een collega die makkelijk samen werkt, communicatief sterk is, zonder kaders ziet wat er moet gebeuren. Een collega, die schakelt tussen de verschillend taakgebieden en ondersteunt waar nodig maar vooral ook bruist van de energie en niet bang is om door te ontwikkelen.

Wij zoeken iemand die uitblinkt in enthousiasme, veranderingen kan doorvoeren, prioriteiten kan stellen, flexibel en stressbestendig is en kennis heeft van (integraal) Toezicht en Handhaving en geldende wet- en regelgeving. Je hebt ervaring met bestuurlijk-politieke processen en verhoudingen en oog voor wederzijdse belangen. Jij bent iemand die in staat is het om het “ja, mits”-principe te hanteren en nadrukkelijk zoekt naar de ruimte binnen de regels. Je bent benaderbaar, durft een afwijkende mening te hebben, maar brengt dit met tact en overtuigingskracht.

 

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal € 4494,-  bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 10, norm 1 juli 2020). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris. Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je maandelijks flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.

 

Aanvankelijk van kennis opleiding en ervaring kan een aanloopschaal-periodiek aan de orde zijn. Daadwerkelijke inpassing in de functieschaal zal dan pas plaatsvinden als alle taken volledig en conform de gestelde eisen worden uitgeoefend. Alvorens inpassing in de functieschaal zal plaatsvinden, zal een formele beoordeling plaatsvinden door uw directe leidinggevende. Per welke datum deze bevordering dan ingaat, zal via separate besluitvorming worden bepaald. Het betreft een arbeidsovereenkomst, zonder proeftijd voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband.

 

Selectieprocedure

Na de eerste selectiegesprekken wordt bepaald hoe er verder wordt vorm gegeven aan de procedure. Een assessment wordt ondersteunend ingezet om de mate waarin functie-, en organisatiecompetenties (in potentie) aanwezig zijn, te meten. Tevens worden de bevindingen uit het assessment gebruikt als basis voor ontwikkelmogelijkheden.

 

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op 7 maart.

 

Meer weten?

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Ronald Linkens (teamleider VTH), zijn plaatsvervanger of HRM, tel.14-043.

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Samenwerken
Kwaliteitsgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website